Wednesday, October 7, 2015

026 REPLIES TO THE COMMENTS OF SHRI MANGESH

Mangesh said... ybrao గారికి,

Comment in Telugu: మీరు ప్రపంచానికి చేస్తున్న సేవకు ఆశ్చర్యపోయాను. a donkey అని పెట్టుకొని, మిమ్మల్ని మీరే తిట్టుకొని ఇంకొకరు ఎమైనా అంటే నాకు తెలుసు నేను గాడిదనని, మీరు మళ్ళీచెప్పనవసరములేదు అన్నట్లుగా.... అక్కడే మీ తెలివితేటలు తెలుస్తున్నాయి....మీరు చేస్తున్న విశ్లేషణలు అన్నీ కూడా విమర్శనాత్మక ధోరణిలో వున్నాయి. వాటిల్లో ఎక్కడా కూడా సమన్వయము కనపడలేదు. బహుశా అటువైపు దృష్టి పెట్టాటానికి మీ Marxism అడ్డువచ్చి వుండవచ్చు.

Approx. English: I got surprised with the service you are doing to the world. By naming yourself as "a donkey" , cursing yourself, if somebody says something, as if you mean "I know that I am a donkey. There is no need to be told again ..." . Here itself, your intelligence(s) get known. ... All the analyses being made by you are in critical mode only. Co-ordination (or conciliation, integration with something different) is not found. Perhaps, to keep your site in that direction, your Marxism might have hindered you.

Comment in Telugu: చూసిందే నమ్ముతాను, నిర్దారణ లేనివన్నీ కూడా వ్యర్ధాలు, వాటిని నమ్మకూడదు అంటే ఎవరూ ఏమీ చేయలేరు. సైన్స్ నిరూపించలేనివి ఎన్నో వున్నాయి. వాటిని లేవు అని చెప్పలేము కదా. ఉదా: మనకు బుద్దిలేదు అంటే కోపము వస్తుంది. వుంది అని మెడికల్ టెస్ట్ లో నిరూపించగలమా! అవతలి వ్యక్తిని అర్థము చేసుకోలేనప్పుడు వాడు తప్పు అనిపిస్తుంది. ఎవరికైనా అంతే. మనిషి మెదడుకు తట్టింది అంటే అది ఎక్కడో ఒక చోట వుండే వుంటుంది. లేనిది తట్టటానికి అవకాశము లేదు. లేనిదానిని గురించి ఒకటి చెప్పండి చూద్దాం? మనకు తెలియనంత మాత్రాన, అది సరిగా అర్థము అవనంత మాత్రన అవన్నీ తప్పుడు తడికలు అనటము సరికాదు. ఎవరైనా ఒక విషయము చెప్పేటప్పుడు, దానిని అర్థము చేసుకొనే స్థాయి మనకు లేనప్పుడు వాడు చెప్పేది పనికిమాలినది, ఎవడూ వినకండి, పాడైపోతారు అని చెప్పటము సరికాదు కదా.

Approx. English: Nobody can do anything, if a person says that "I shall believe only what I see. All those which do not have proof are wastes, they should not be believed." . There are many things which science cannot prove. Then, we can't say that they do not exist. E.g. We get hurt when somebody says that we have no buddhi (common meaning in Telugu intelligence. Other meanings: intellect, discriminative ability between what is good and what is bad). Can we prove that we have intellect in a medical test! A person may appear to be wrong, when we are unable to understand him. For anybody, it is like that. If something occurs to a man's mind, then it means that it might have existed at somewhere. Else, there is no possibility of its occuring into a person's mind. You tell about one thing which does not exist. It is not proper to say that something is full of errors and mistakes, if we do not know something, or understand it properly. When somebody says something, and if we do not have the level/standard to understand it, it will not be proper to say "What he says is useless, do not listen to it, you will get spoiled".

Telugu Comment: ఇన్నాళ్ళు విమర్శనాత్మకముగా చూశారు.. ఇప్పటినుండి ఇంకొక కోణములో చూడటానికి ప్రయత్నము చేయండి. సమన్వయాత్మకముగా అసలు వీటన్నిటిలో చెప్పబడినది ఏమిటి? ఎందుకు ఇంతటి వాజ్ఞ్మయాన్ని అందించారు? కారణము ఏమిటి? దీపము దగ్గరగా వుంటే చీకటిగా వుంటుంది. వెలుగు ప్రసారము దూరముగా వుంటుంది. విద్యుత్ దీపమైనా దాని holder కింద చీకటి వుంటుంది. దాని కింద నుండి బయటకు వస్తేనే వెలుగు. బయటకు రండి.. వెలుగును ఆస్వాదించండి...

Approx. English: All these days, you have seen (things) with a critical approach. ... From hereafter, try to see from a different angle. What has been said in all these (scriptures, literature etc.) in a co-ordinative manner? Why did they make available so much literature? What is the reason? It will be dark if lamp is close. Spread of light will be far away. Even for an electric lamp, under its holder, it will be dark. There will be light only if we come from its shade. Come out. Enjoy the light. ...

Telugu comment నేను చెప్పినది మీకు నచ్చక పోవచ్చు... కానీ మీరు Marxism అనే కళ్ళజోడు తీసేసి ప్రపంచాన్ని చూడండి. దానికున్నవి black glasses. అవి వెలుగును మూసేస్తాయి. కొన్నాళ్ళు తీసేసి మీరు చదివిన గ్రంథాలన్నీ చక్కగా వివరించే వారి దగ్గర తెలుసుకోండి. తప్పక అన్నీ కూడా అర్థము చేసుకుంటారు.

Approx. English gist: You may not like what I said ... But, you see the world, removing your spects of Marxism. They have black glasses. They obstruct your light. Remove it for some days, try to get informed about the books you have read, from those who can explain them well. You will definitely understand (them).

ధన్యవాదములతో With thanks.

మంగేష్ Mangesh. September 14, 2011 at 12:56 PM


PROVISIONAL REPLY TO SHRI MANGESH


I shall, first apologise for the delay of giving you this provisional reply and that too after nearly 4 years. Reason: I could not see this comment all these days. When "anonymous" made a new comment "What is in Telugu?" , I have received it in Email inbox, then I happened to see your comment.

To start with, for the information of all our readers, I am giving an approx. English gist of your comment. It is not an exact translation of your comments. I am not a great / perfect translator. Besides, I am hard-pressed for time, to edit and re-edit. Hence pl. excuse. If I have translated anywhere incorrectly, you can add your clarifications in the comments portion below. I shall not delete them.

I also wish to profusely thank you, because you have not chosen to ignore me, as many readers of this blog might have done for their own positive / negative / pressing reasons. For any writer, it will be a feast to be responded to, rather than being ignored and neglected.

We may have to write a thousand pages, to reply to you completely and to your full satisfaction. I hope to undertake the task, if I live few more years. In the meantime I suggest one thing. I might have covered some of your questions at my trillingual (English international language, Hindi our National language, Telugu our mother tongue) blog Click to go to http://problemsoftelugus.blogspot.com. It contains, as on date, 577 blog posts, some of which may irritate you more and more. You may not get hurt, when you come to know that Yudhishthira (Dharmaraj) sacrificed not only cows, bullocks, and 2000 other birds/animal species in his horse sacrifice, but also WOMEN SLAVES! You may not get hurt when you read in Vyasa Bharata, that Yudhishthira used to treat dogs and outcaste humans (chandAlAs) on par, when he had a habit of throwing food to them after feeding Priests. This is because you have such a very broad mind to look at your venerable Dharmaraja and VyAsa. You will also be shocked to know that Galava, Garuda, Vishwamitra did not mind to exchange a girl called Madhuri just to get 800 white horses, from kings who had them. All these things you can see at my Mahabharata blog and problemsoftelugus blog. Your pravachana kartas (discoursers in Temples and on TV channels) who are vying with one another for Padmashris and Padma Bhushans just skip them, because they cannot explain them.


About my naming myself as ybrao-a-donkey: This name I have not given myself. It was given by one my readers in his comments who conferred this title to me in one of his observations. Original username I used at this blogspot when I started blogging was "multisubjyb truthseeker". My idea in using this initial username was, I wanted to write about a hundred subjects which I had an opportunity of studying during the course of my four degrees and four diplomas, apart from what I have learnt on my own like your legendary PrahlAda. But conferment of this title "donkey" by my reader, opened my eyes, and I started suffixing it to my name, as if I was conferred a Padmashri or Padma BhUshaN.

Right now, I am very busy, earning some additional livelihood money which got eroded owing to inflation, by undertaking some translation job work. Besides, I have come to a critical stage in estimating the locations of Ravana's Lanka, Kishkindha and Pampa Sarovar, analysing what is depicted in Valmiki Ramayana. You will be surprised to know that Ravana's Lanka, Kishkindha, Pampa Sarovar of Sabari, Matanga Hill, all are in Central India in MP, Chattisgadh, South UP, West Jhar Khand, West Orissa. Ravana's Lanka may not be in Sri Lanka as is made out by our preachers. These will be added to all those already written at my blog Click to go to http://ramayanayb.blogspot.com.
(To continue सशेष. సశేషం.).

1 comment:

มลิวรรณ said...

The idea that many people agree with me. I agree with this. If you do not understand this, you can visit the web at all. I think many will agree with me. สูตรบาคาร่า