Wednesday, October 7, 2015

026 REPLIES TO THE COMMENTS OF SHRI MANGESH

Mangesh said... ybrao గారికి,

Comment in Telugu: మీరు ప్రపంచానికి చేస్తున్న సేవకు ఆశ్చర్యపోయాను. a donkey అని పెట్టుకొని, మిమ్మల్ని మీరే తిట్టుకొని ఇంకొకరు ఎమైనా అంటే నాకు తెలుసు నేను గాడిదనని, మీరు మళ్ళీచెప్పనవసరములేదు అన్నట్లుగా.... అక్కడే మీ తెలివితేటలు తెలుస్తున్నాయి....మీరు చేస్తున్న విశ్లేషణలు అన్నీ కూడా విమర్శనాత్మక ధోరణిలో వున్నాయి. వాటిల్లో ఎక్కడా కూడా సమన్వయము కనపడలేదు. బహుశా అటువైపు దృష్టి పెట్టాటానికి మీ Marxism అడ్డువచ్చి వుండవచ్చు.

Approx. English: I got surprised with the service you are doing to the world. By naming yourself as "a donkey" , cursing yourself, if somebody says something, as if you mean "I know that I am a donkey. There is no need to be told again ..." . Here itself, your intelligence(s) get known. ... All the analyses being made by you are in critical mode only. Co-ordination (or conciliation, integration with something different) is not found. Perhaps, to keep your site in that direction, your Marxism might have hindered you.

Comment in Telugu: చూసిందే నమ్ముతాను, నిర్దారణ లేనివన్నీ కూడా వ్యర్ధాలు, వాటిని నమ్మకూడదు అంటే ఎవరూ ఏమీ చేయలేరు. సైన్స్ నిరూపించలేనివి ఎన్నో వున్నాయి. వాటిని లేవు అని చెప్పలేము కదా. ఉదా: మనకు బుద్దిలేదు అంటే కోపము వస్తుంది. వుంది అని మెడికల్ టెస్ట్ లో నిరూపించగలమా! అవతలి వ్యక్తిని అర్థము చేసుకోలేనప్పుడు వాడు తప్పు అనిపిస్తుంది. ఎవరికైనా అంతే. మనిషి మెదడుకు తట్టింది అంటే అది ఎక్కడో ఒక చోట వుండే వుంటుంది. లేనిది తట్టటానికి అవకాశము లేదు. లేనిదానిని గురించి ఒకటి చెప్పండి చూద్దాం? మనకు తెలియనంత మాత్రాన, అది సరిగా అర్థము అవనంత మాత్రన అవన్నీ తప్పుడు తడికలు అనటము సరికాదు. ఎవరైనా ఒక విషయము చెప్పేటప్పుడు, దానిని అర్థము చేసుకొనే స్థాయి మనకు లేనప్పుడు వాడు చెప్పేది పనికిమాలినది, ఎవడూ వినకండి, పాడైపోతారు అని చెప్పటము సరికాదు కదా.

Approx. English: Nobody can do anything, if a person says that "I shall believe only what I see. All those which do not have proof are wastes, they should not be believed." . There are many things which science cannot prove. Then, we can't say that they do not exist. E.g. We get hurt when somebody says that we have no buddhi (common meaning in Telugu intelligence. Other meanings: intellect, discriminative ability between what is good and what is bad). Can we prove that we have intellect in a medical test! A person may appear to be wrong, when we are unable to understand him. For anybody, it is like that. If something occurs to a man's mind, then it means that it might have existed at somewhere. Else, there is no possibility of its occuring into a person's mind. You tell about one thing which does not exist. It is not proper to say that something is full of errors and mistakes, if we do not know something, or understand it properly. When somebody says something, and if we do not have the level/standard to understand it, it will not be proper to say "What he says is useless, do not listen to it, you will get spoiled".

Telugu Comment: ఇన్నాళ్ళు విమర్శనాత్మకముగా చూశారు.. ఇప్పటినుండి ఇంకొక కోణములో చూడటానికి ప్రయత్నము చేయండి. సమన్వయాత్మకముగా అసలు వీటన్నిటిలో చెప్పబడినది ఏమిటి? ఎందుకు ఇంతటి వాజ్ఞ్మయాన్ని అందించారు? కారణము ఏమిటి? దీపము దగ్గరగా వుంటే చీకటిగా వుంటుంది. వెలుగు ప్రసారము దూరముగా వుంటుంది. విద్యుత్ దీపమైనా దాని holder కింద చీకటి వుంటుంది. దాని కింద నుండి బయటకు వస్తేనే వెలుగు. బయటకు రండి.. వెలుగును ఆస్వాదించండి...

Approx. English: All these days, you have seen (things) with a critical approach. ... From hereafter, try to see from a different angle. What has been said in all these (scriptures, literature etc.) in a co-ordinative manner? Why did they make available so much literature? What is the reason? It will be dark if lamp is close. Spread of light will be far away. Even for an electric lamp, under its holder, it will be dark. There will be light only if we come from its shade. Come out. Enjoy the light. ...

Telugu comment నేను చెప్పినది మీకు నచ్చక పోవచ్చు... కానీ మీరు Marxism అనే కళ్ళజోడు తీసేసి ప్రపంచాన్ని చూడండి. దానికున్నవి black glasses. అవి వెలుగును మూసేస్తాయి. కొన్నాళ్ళు తీసేసి మీరు చదివిన గ్రంథాలన్నీ చక్కగా వివరించే వారి దగ్గర తెలుసుకోండి. తప్పక అన్నీ కూడా అర్థము చేసుకుంటారు.

Approx. English gist: You may not like what I said ... But, you see the world, removing your spects of Marxism. They have black glasses. They obstruct your light. Remove it for some days, try to get informed about the books you have read, from those who can explain them well. You will definitely understand (them).

ధన్యవాదములతో With thanks.

మంగేష్ Mangesh. September 14, 2011 at 12:56 PM


PROVISIONAL REPLY TO SHRI MANGESH


I shall, first apologise for the delay of giving you this provisional reply and that too after nearly 4 years. Reason: I could not see this comment all these days. When "anonymous" made a new comment "What is in Telugu?" , I have received it in Email inbox, then I happened to see your comment.

To start with, for the information of all our readers, I am giving an approx. English gist of your comment. It is not an exact translation of your comments. I am not a great / perfect translator. Besides, I am hard-pressed for time, to edit and re-edit. Hence pl. excuse. If I have translated anywhere incorrectly, you can add your clarifications in the comments portion below. I shall not delete them.

I also wish to profusely thank you, because you have not chosen to ignore me, as many readers of this blog might have done for their own positive / negative / pressing reasons. For any writer, it will be a feast to be responded to, rather than being ignored and neglected.

We may have to write a thousand pages, to reply to you completely and to your full satisfaction. I hope to undertake the task, if I live few more years. In the meantime I suggest one thing. I might have covered some of your questions at my trillingual (English international language, Hindi our National language, Telugu our mother tongue) blog Click to go to http://problemsoftelugus.blogspot.com. It contains, as on date, 577 blog posts, some of which may irritate you more and more. You may not get hurt, when you come to know that Yudhishthira (Dharmaraj) sacrificed not only cows, bullocks, and 2000 other birds/animal species in his horse sacrifice, but also WOMEN SLAVES! You may not get hurt when you read in Vyasa Bharata, that Yudhishthira used to treat dogs and outcaste humans (chandAlAs) on par, when he had a habit of throwing food to them after feeding Priests. This is because you have such a very broad mind to look at your venerable Dharmaraja and VyAsa. You will also be shocked to know that Galava, Garuda, Vishwamitra did not mind to exchange a girl called Madhuri just to get 800 white horses, from kings who had them. All these things you can see at my Mahabharata blog and problemsoftelugus blog. Your pravachana kartas (discoursers in Temples and on TV channels) who are vying with one another for Padmashris and Padma Bhushans just skip them, because they cannot explain them.


About my naming myself as ybrao-a-donkey: This name I have not given myself. It was given by one my readers in his comments who conferred this title to me in one of his observations. Original username I used at this blogspot when I started blogging was "multisubjyb truthseeker". My idea in using this initial username was, I wanted to write about a hundred subjects which I had an opportunity of studying during the course of my four degrees and four diplomas, apart from what I have learnt on my own like your legendary PrahlAda. But conferment of this title "donkey" by my reader, opened my eyes, and I started suffixing it to my name, as if I was conferred a Padmashri or Padma BhUshaN.

Right now, I am very busy, earning some additional livelihood money which got eroded owing to inflation, by undertaking some translation job work. Besides, I have come to a critical stage in estimating the locations of Ravana's Lanka, Kishkindha and Pampa Sarovar, analysing what is depicted in Valmiki Ramayana. You will be surprised to know that Ravana's Lanka, Kishkindha, Pampa Sarovar of Sabari, Matanga Hill, all are in Central India in MP, Chattisgadh, South UP, West Jhar Khand, West Orissa. Ravana's Lanka may not be in Sri Lanka as is made out by our preachers. These will be added to all those already written at my blog Click to go to http://ramayanayb.blogspot.com.
(To continue सशेष. సశేషం.).

Tuesday, February 26, 2008

#001 , VERSE 7-9-90 , LET INDRA MAKE THE SEXUAL ORGAN OF THE ENEMY DROP DOWN!


You may like to visit my other blogs: Click here to see my English Vocabulary work


BOOK 7, CHAPTER 9, VERSE 90

Sage : Angirasa .

Gods: 1. Fire God 2. Indra (Chief of demy Gods).

Metre of the verse: 1. Gayatri 2. Virat puhastaadrihati 3. Bhuurigjagati.

USE : Disabling the sexual organs of adulters who entice the sacrifice performer's wife/beloved.

PROCEDURE:This is a set of three verses. All the three mantras are to be chanted while gazing at the adulterer. 2. The performer has to sanctify a stone, chanting the mantra and bury it at the place where the adulterer copulates with the wife.

KAAND`A 7, ANUVAAKAM 9, SUUKTAM 90
90(1): Api vrischa puraan`aavat
Viraataih iva gushpitam
Oojaha daasasya dambhaya.


GIST
"Oh Fire God! You know all the scriptures. Befittingly cut the enemies into pieces. Simile: Just as branches are severed from the shrubs, destroy the itals of the enemies."

90(2): Vayam tadasya sambhritam
vasv indreen`a bhajaam ahee
Mlaavayaami bhrajaha
s`ibhram varun`asya vrateena tee.


GIST
(O enemy!)We are worshipping Indra with the riches seized from the enemy. By perforing the Varun`a vrata (Vow of the Rain God), we are destroying your (enemy's) glow and vitality.

90(3): Yathaa seepoo apaayaatai
striishu ca sadaan aavayaaha
Avasthasya knadiivataha
saankurasya nitoodinaha
Yadaa tatamava tat tanu
yad uttatam ni tat tanu.


GIST
Let the penis of the adulterer fall, let it not reach the woman and let the intercourse fail! Ejaculate and shorten the penis of the adulterer who is lying near the woman in a low and inviting posture, is causing pain to her through excessive intercourse. Let the erect penis fall!

BLOGGER'S VIEW
This is one of the dirtiest verses in the Atharvana Veda.

#002 , VERSE 7-9-91 , LET INDRA TORTURE THE ENEMIES

BOOK 7, CHAPTER 9, VERSE 91

Sage : Atharva.

God: Indra (Chief of demy Gods).

Metre of the verse: Trisht`hup.

USE : Destroying enemies.

PROCEDURE:The person going to battle should worship the Chief of Demy Gods i.e. Indra. While chanting the verses, clarified butter is to be dropped into the sacrificial fire.
Dry branches/twigs of the undernoted plants are to be used as fuel in the sacrificial pyre. Often this is done, while performing a sacrifice called "Indra Mahaakhya (The famous great Indra sacrifice)"

1) Palasa tree - Botanical name: Butea frondosa.
2) Udumbara tree - " Ficus racemosa.
3) Karkandhu tree - " Ziziphus Nummuluria or Ziziphus Jujuba.

KAAND`A 7, ANUVAAKAM 9, SUUKTAM 91
Indraha sutraama svavaam avoobhihi
Sumrid`iikoo bhavatu Vis`va veedaaha
Baadhataam dveeshoo abhayam na krin`ootu
See viirsyasya patayaha syaama.


GIST
Let the great protector and prosperous Indra, make the performer of this sacrifice a happy person. Let the omniscient Indra torture the enemies. Let him make us secure. Let Indra make us virile and masterful.

Tuesday, January 29, 2008

#003 , USE PALASA, UDUMBARA, KARKANDHU BRANCHES TO DEFEAT ENEMIES

BOOK 7, CHAPTER 9, VERSE 93

Sage : Bhrigu, Angirasa.

God: Indra (Chief of demy Gods).

Metre of the verse: Gayatri, a 24 letter line poem.

USE : Destroying enemies.

PROCEDURE:The person going to battle should worship the Chief of Demy Gods i.e. Indra. While chanting the verses, clarified butter is to be dropped into the sacrificial fire.
Dry branches/twigs of the undernoted plants are to be used as fuel in the sacrificial pyre.

1) Palasa tree - Botanical name: Butea frondosa.
2) Udumbara tree - " Ficus racemosa.
3) Karkandhu tree - " Ziziphus Nummuluria or Ziziphus Jujuba.

KAAND`A 7, ANUVAAKAM 9, SUUKTAM 93
Indreen`a manyunaa vayam
abhi syaama vritany ataha
ghnantoo vritraan`ya prati.


GIST
Accompanying Indra, using his wrath, let us vanquish our enemies. Let us destroy the enemies without traces.

Monday, January 21, 2008

#004 SQUEEZING THE GENITALS OF ENEMIES

BOOK 7, CHAPTER 9, VERSE 95 (First in set of three)

Sage : Kapinjaya.

God: Eagle (Kite).

USE : Squeezing the genitals of the enemy whether male or female.

PROCEDURE: While chanting the verses, clarified butter is to be dropped into the sacrificial fire. A frog is to be brought and its face is to be blown into (apanoodanam's approximate translation), with the butter while chanting the verse.

REMARKS: This is the FIRST verse of a set of three verses which aims at annihilation of enemies.

KAAND`A 7, ANUVAAKAM 9, SUUKTAM 95 (1)
Udasya s`yaavau vidhurau
gridhrau dyaam iva peetatuhu
Uchchoocana pras`oocana
avas`yoochchoo canau hridaha.


GIST
Let the emissaries of death (Names of the enemies: Uchchoocana, Pras`oocana - the intensifiers of misery), aggravate and fill with misery, the hearts of my enemies.
(We are inserting our enemy into this frog. Let them leap and jump while their ever moving black lips shake, like the lips of kites etc.)

NOTE for the #MARK
Vedic mantras are sung with special musical stops of rhythm and tones of "top" and "low" called "Udaatta" and "Unudaatta" respectively. These are to be learnt from a competent experienced teacher.
Stress Points in the verse:
Uda#sya; vi#dhurau;
(To continue, to improve the gist)

#005 MOVING ENEMIES LIPS

BOOK 7, CHAPTER 9, VERSE 95

Sage : Kapinjaya.

God: Eagle (Kite).

USE : Moving enemies' lips by the force of the Mantra.

PROCEDURE: While chanting the verses, clarified butter is to be dropped into the sacrificial fire. A frog is to be brought and its face is to be blown into (apanoodanam's approximate translation), with the butter while chanting the verse.

REMARKS: This is the second verse of a set of three verses which aims at annihilation of enemies.

KAAND`A 7, ANUVAAKAM 9, SUUKTAM 95 (2)
Ahameena ud atisht`hapam
gaavan s`raanta sadau iva
Kurkurau iva kuujantaa
vudavantau vrikaa viva.


GIST
I am raising the lips of the enemies. Just as I chase away the barking dogs, chase the howling wolves which take away the calves from their resting mothers in cowsheds, I raise the lips of the enemies. (Here the enemy is personified in the form of a frog and by moving its lips while chanting the mantra, the performer of the ritual believes he is moving the lips of the enemy. Moving enemies' lips may, in the belief of those days, harm harm them).

NOTE for the #MARK of STRESS IN ACCENT
Vedic mantras are sung with special musical stops of rhythm and tones of "top" and "low" called "Udaatta" and "Unudaatta" respectively. These are to be learnt from a competent experienced teacher.
Stress points: kurkuravi#va.
vudava#ntau

Saturday, January 12, 2008

#006 VERSE 7-9-95 (3) SQUEEZING THE GENITALS OF THE ENEMIES

BOOK 7, CHAPTER 9, VERSE 95

Sage : Kapinjaya.

God: Eagle (Kite).

USE : Squeezing the genitals of the enemy whether male or female.

PROCEDURE: While chanting the verses, clarified butter is to be dropped into the sacrificial fire. A frog is to be brought and its face is to be blown into (apanoodanam's approximate translation), with the butter while chanting the verse.

REMARKS: This is the third verse of a set of three verses which aims at annihilation of enemies.

This is one of the dirtiest verses of Atharvana Veda.

KAAND`A 7, ANUVAAKAM 9, SUUKTAM 95 (3)
Aatoo dinau# Niitoo dinau
vadhoo santoodina# vuta
Api# nahyaamyasa meed`hram yee
itaha strii pumaa#n jabhaaree#.


GIST
meed`hram = genitals.
I hereby enchant and enable these (frog faces) to become the most intense torturers, misery creators and pesterers of all the organs of the enemies. I am hereby squeezing the genitals of all my enemies whether male or female.

NOTE for the #MARK
Vedic mantras are sung with special musical stops of rhythm and tones of "top" and "low" called "Udaatta" and "Unudaatta" respectively. These are to be learnt from a competent experienced teacher.

Wednesday, January 2, 2008

#007 SENDING WOLVES INTO THE HOUSE OF ENEMIES

BOOK 7, CHAPTER 9, VERSE 96

Sage : Kapinjaya.

God: The God in charge of 'Age'.

USE :1. Ensure one's own safety. 2. Ensure safety of cows, home etc. 3. Sending wolves into the houses of enemies.

PROCEDURE:Red Rice (a rice variety) is to be cooked with milk. The preparation is to be sanctified by chanting the verse. Thereafter, the pudding is to be fed to enemies.

KAAND`A 7, ANUVAAKAM 9, SUUKTAM 96

Asadam gaavaha sadanee
apaptad vasatim vayaha
Aasthaanu parvataaha
Asthu sthaamni vrikkau atisht`hipam.

vrikkau = wolves.
apaptad = ataptad (version difference).

GIST
Just as cows stay in their sheds, birds stay in their nests, the mountains are at their respective places. Cows etc. are safe in their dwellings provided by us. Let the enemies dwellings be filled with wolves.

NOTE for the #MARK (Asa#dam, vaya#ha, parva#taha, sthaamn#i )
Vedic mantras are sung with special musical stops of rhythm and tones of "top" and "low" called "Udaatta" and "Unudaatta" respectively. These are to be learnt from a competent experienced teacher

Friday, December 28, 2007

#008 EVIL EFFECTS OF bad DREAMS

BOOK 7, CHAPTER 10, VERSE 100

Sage : Yama (God of Death).

God: The God in charge of destruction of bad dreams.

USE :To overcome the evil effects of BAD DREAMS.

PROCEDURE:The sufferer has to circumambulate the sacrificial fire, while chanting the verse.


KAAND`A 7, ANUVAAKAM 10, SUUKTAM 100
Paryaavartee dushvapnyaat paapaat
svapnaaya abhuutatyaaha
Brahmam antaram paraa
svapna mukhaa s`ucaha.


GISTI am getting relieved of the evil effects of the bad dreams. Let all the inauspicious consequences of the bad dreams be deflected and diverted. Let this chant become a repellant of bad dreams.


NOTE for the #MARK (Paryaava#rtee dushvapnyaa#t)
Vedic mantras are sung with special musical stops of rhythm and tones of "top" and "low" called "Udaatta" and "Unudaatta" respectively. These are to be learnt from a competent experienced teacher.

Sunday, December 9, 2007

#009- EVIL EFFECTS OF DINING IN DREAMS

BOOK 7, CHAPTER 10, VERSE 101

Sage : Yama (God of Death).

God: The God in charge of destruction of bad dreams.

USE :
To overcome the evil effects of the person, who gets a dream of "dining in the dream". (Eating food during sleep is apparently inauspicious during the Vedic times).
Procedure: Meditate on the verse.

KAAND`A 7, ANUVAAKAM 10, SUUKTAM 101
Yat svapnee annam as`naami
na praatar adhigamyatee;
Sarvam tada#stu mee s`ivam
na hi tad dris`yatee divaa.


GIST
The food I eat during dreams is not found (when I wake up) in the morning. The meal is not visible during the day time.
Let all that food which I ate in the dream turn auspicious to me.

NOTE for the #MARK
Vedic mantras are sung with special musical stops of rhythm and tones of "top" and "low" called "Udaatta" and "Unudaatta" respectively. These are to be learnt from a competent experienced teacher.

Sunday, December 2, 2007

#010 TREATMENT OF BREATHING AILMENTS

BOOK 7, CHAPTER 10, VERSE 107

Sage : Bhrigu.

Gods: 1. Sun 2. Aapaha - Goddess of Water.

USE : Treatment of breathing ailments like Asthma, Pneumonia etc.

Procedure:
Boiled rice or a broth made of popcorn flour/jovar flour - is to be sanctified by chanting the verse. Then it is to be consumed.
2nd way: Water can be sanctified by taking a spoon each into folded palm and sipping, three times (called "aacamaniiyam").
3rd way: Water can be offered to Sun God, by holding the water sanctified by the chant of the verse and dropping it in a tank or river, while standing facing the Sun God.

KAAND`A 7, ANUVAAKAM 10, SUUKTAM 107

Ava# divastaanaayanti sapta Suurya#sya rasma#yaha,
Aapaha samudriyaa dhaaraas taas tee s`alya#m asisrasan.


GIST
I hereby get the sacred water from the space to the world of Seven Suns and seven rays which flow like the currents of the seas. Let the waters cure all the ailments (of breathing.).

NOTE for the #MARK
Vedic mantras are sung with special musical stops of rhythm and tones of "top" and "low" called "Udaatta" and "Unudaatta" respectively. These are to be learnt from a competent experienced teacher.

GLOSSARY
SEVEN SUNS : There is a belief that the Eldest Sun God manifests in SEVEN SUNS, and the seven rays. Their father was the sage Kasyapa. Their mother was Aditi. Kasyapa and Aditi were parens of the God Vishn`u and the Chief of the demy Gods in Heaven "Indra". Hence all of them have alternate names "Aadityas". The Chief Sun God lives in Maha Meru Mountains (Great 'Meru' Mountains, presumably peaks in Himalayas). With the grace of Sun God, Indians believe, we can cure all our ailments. There is a temple of Surya Narayana (Sun - Vishnu) at Arasavilli in Andhra Pradesh, near Srikakulam, a border District Headquarters Town of Andhra Pradesh.

Friday, November 30, 2007

011 ENEMY SHOULD BECOME STERILE


BOOK 7, CHAPTER 10, VERSE 108 (A)

Sage : Bhrigu.

Gods: Fire God [JataVeda (pr: Jaata Veeda)]; Sun God [Vaisvanara (pr:Vais`vaanara)]

USE : Annihilate enemies, make them sterile, and turn them into ashes.

Procedure :
There are TWO verses 108 A AND 108 B. This is the FIRST verse. All the verses are to be used in this procedure.

The twigs of plants struck by a lightning are to be used as fuel in the sacrificial fire.

KAAND`A 7, ANUVAAKAM 10, SUUKTAM 108 A

Yoo na# staayad dipsati, yoo na# aavihi
Svoo vidvaan ara#n`oo vaa noo agnee,
Pratiicii yeetvaara#n`ii datvatii taan
Maish#aam Agnee vaastu# bhuun moo apa#tyam.


GIST
Oh Fire God!
That enemy who is trying to torture us openly,
That enemy who is trying to torture us from within,
That enemy who is trying to torture us in spite of being a scholar and relative of ours,
That enemy who wants to eliminate us,

Let the demon Pratiicii capture all of them!
Let all the aforesaid enemies do not get a place to stay!
Let the enemy turn childless!

NOTE for the #MARK

Vedic mantras are sung with special musical stops of rhythm and tones of "top" and "low" called "Udaatta" and "Unudaatta" respectively. These are to be learnt from a competent experienced teacher.

ybrao-a-donkey's personal views, not intended to be imposed on others:


1. I am not a Christian Missionary or an Islamic Preacher.

2. I am not here to love / hate Hinduism.

3. People(s) of those Centuries (probably even these 21c. days) needed / need help of Gods and Goddesses, wherever-whenever they needed security for themselves, their families, their animals, their crops,- from enemies and from causes which they thought/think were/are 'daivikam' (controlled by God) causes.

To come back and continue adding / deleting / modifying.

Wednesday, November 28, 2007

#012 TURN YOUR ENEMY INTO ASHES (2)

BOOK 7, CHAPTER 10, VERSE 108 (B)

Sage : Bhrigu.

Gods: Fire God [JataVeda (pr: Jaata Veeda)]; Sun God [Vaisvanara (pr:Vais`vaanara)]

USE : Annihilate enemies and turn them into ashes.

Procedure :
There are TWO verses 108 A AND 108 B. This is the SECOND verse. All the verses are to be used in this procedure.

The twigs of plants struck by a lightning are to be used as fuel in the sacrificial fire.

KAAND`A 7, ANUVAAKAM 10, SUUKTAM 108 B

Yoo naha suptaan jaagratoo naabhidasaat
Tisht`hatoo vaa caratoo Jaataveedaha
Vais`vaanareena sayujaa sa jooshaa staan
Pratiicoo nirdaha Jaataveedaha.


GIST
That enemy who is torturing us while asleep and while awake
That enemy who is torturing us while sitting and while moving
Oh Fire God! Accompanied by the Sun God, kindly turn the enemies progressing
Towards us into ashes without trace.

NOTE
Vedic mantras are sung with special musical stops of rhythm and tones of "top" and "low" called "Udaatta" and "Unudaatta" respectively. These are to be learnt from a competent experienced teacher.

BLOGGER'S VIEW
On November 19, 2007, according to Zeenews.Com, the seven day BJP Chief Minister of Karnataka State in India, alleged that Shri Deve Gowda, JDS party Chief Shri Deve Gowda was trying to kill him, using "black magic". He might not have in his mind the procedures of Atharvana Veda in his mind.

Pl. klick the following link to see the full news:

http://www.zeenews.com/articles.asp?aid=408184&sid=NAT&ssid=&news=JD(S)%20betrayed%20trust,%20Deve%20Gowda%20trying%20to%20kill%20me:%20Yeddyurappa.

Vedas, particularly the Atharvana Veda has many prayers/hymns/chants which are intended to kill enemies.

Friday, November 23, 2007

#013 I AM PUNISHING KALI

BOOK 7, CHAPTER 10, VERSE 109 (A)

Sage :
Badarayana (pr: Baadaraayan`a) - (another name Vyaasa).

Gods:
There seems to be a separate God for gambling with "Dice". Here he is called BABHRU.

Procedure :
There are seven verses from 109 A to 109 G. This is FIRST verse. All the verses are to be used in this procedure.

The dice are to be first soaked in curd and honey for three nights.
Then they are to be sanctified by recitiing the seven verses three times.
After chanting the first verse, the dice are to be sanctified with clarified butter and given to the Athvaru (priest who is heading this prayer).

KAAND`A 7, ANUVAAKAM 10, SUUKTAM 109 A

Idam ugraaya Babhravee namoo
yoo aksheesu tamaa avas`i
Ghriteena kali#m Sikshaami
sa noo# mrid`aa tiidri#s`ee.


GIST
I salute the God, who is fierce, very dark brown colored (Babhru), and who controls the movements of dice. By applying the sanctified clarified butter to the dice and throwing them, I am punishing KALI (Pl. see glossary below). I am not a loser. I am going to make my rivals to lose.
Let the God of Dice (Babhru) make us comfortable! (by making us to win).

GLOSSARY
The word "Kali ('A' is short. 'L' is light in pronunciation)" has several meanings. The most appropriate meaning in this context: "The side of the die which is makred with one point". (Kali represents the metal "iron" which in those days seems to be symbol of misfortune and loss). By throwing the "iron" and dice, the performer of this sacrificial prayer feels that he is punishing "kali" i.e. misfortune.


Other meanings of the word "Kali" : 1. Kali age of 432,000 years (called Kali Yuga which started on Feb. 8, 3102 BC as per Indian almanocs. It is also called the iron age representing fall of ethical values. (Other previous ages are golden, silver and copper). 2. quarrel, battle, strife, war. 3. Personification of the Kali Age, called Kali Purusha (equal to Satan). 4. The worest of any class. 5. Bibhiitika tree. 6. A hero. 7. A bud. 8. An arrow.


NOTE
Vedic chants are sung using musical scales and rhythm. # marked are points where "udaatta note (top point)" are to be reached. The same way there are "unudaatta note (low tone points)". These are to be learnt from an expert teacher.

Wednesday, November 21, 2007

#014 THROW SAND- WATER AND ASH PARTICLES ON MY RIVALS IN DICE

BOOK 7, CHAPTER 10, VERSE 109 (B)

Sage : Badarayana (pr: Baadaraayan`a) - (another name Vyaasa).

Gods: There seems to be a separate God for gambling with "Dice".

Procedure : There are seven verses from 109 A to 109 G. This is SECOND verse. All the verses are to be used in this procedure.

The dice are to be first soaked in curd and honey for three nights.
Then they are to be sanctified by recitiing the seven verses three times.

KAAND`A 7, ANUVAAKAM 10, SUUKTAM 109 B
Ghritam apsaraabhyoo
vaha tvaam agnee
paams`anaaksheebhyaha
sikata asascha
Yathaa bhaagam havya
raas`im jushaadhaa
Madanti deeva
ubhayaani havyaee.


GIST
Oh Fire God! Please carry and transfer the clarified butter to heavenly nymphs, for appling to the dice.
Rain sand, water and ash particles on my rivals in dice.
Let the demy Gods satiate themselves with the two types of sacrificial oblations (two types: 1. those prepared as per SRAUTA method 2. those prepared as per SMAARTA method).

NOTE
Vedic chants are sung using musical scales and rhythm. # marked are points where "udaatta note (top point)" are to be reached. The same way there are "unudaatta note (low tone points)". These are to be learnt from an expert teacher.

Tuesday, November 20, 2007

#015 SOAK DICE IN CURD AND HONEY FOR THREE NIGHTS

BOOK 7, CHAPTER 10, VERSE 109 (C)

Sage : Badarayana (pr: Baadaraayan`a) - (another name Vyaasa).

Gods: There seems to be a separate God for gambling with "Dice".

Procedure : There are seven verses from 109 A to 109 G. This is THIRD verse. All the verses are to be used in this procedure.

The dice are to be first soaked in curd and honey for three nights.
Then they are to be sanctified by recitiing the seven verses three times.

KAAND`A 7, ANUVAAKAM 10, SUUKTAM 109 C
Apsarasa#ha sadha amaada madanti
havirdhana#mantaraa Suu#ryam ca
taa mee hastau sam s`ri#jantu ghriteena
Sa apatna#m mee kitavam randhyantu.


# mark: Vedic chants are sung using musical scales and rhythm. # marked are points where "udaatta note (top point)" are to be reached. The same way there are "unudaatta note (low tone points)". These are to be learnt from an expert teacher.

GIST
The heavenly nymphs who regulate and administer the art of playing and gambling with dice, may please make it intoxicating, along with the sacrificial oblations. The nymphs fill the Earth, Sky, Space and the Sun with toxicity. Let the nymphs make all our hands applied with sacrificial clarified butter. Let the nymphs make all my rivals in dice, surrender before me.

Monday, November 19, 2007

#016 REJECT THE RIVAL GAMBLERS LIKE A THUNDER-BOLT REJECTS A WITHERED DRY TREE

BOOK 7, CHAPTER 10, VERSE 109 (D)

Sage : Badarayana (pr: Baadaraayan`a) - (another name Vyaasa).

Gods: There seems to be a separate God for gambling with "Dice".

Procedure : There are seven verses from 109 A to 109 G. This is the FOURTH verse. All the verses are to be used in this procedure.

The dice are to be first soaked in curd and honey for three nights.
Then they are to be sanctified by recitiing the seven verses three times.

KAAND`A 7, ANUVAAKAM 10, SUUKTAM 109 D
Adinavam pratidivnee ghriteenaasmaam abhi kshara
Vriksham iva as`anaaya jahi yoo asmaan pratidiipyatee.


GIST

The gambler, or the Priest conducting the sacrifice on behalf of the gambler is praying: "I am praying you with these dice so as to conquer my rival gamblers. Pl. allow us to get united with clarified butter (the sacrificial oblation). Reject the rival gamblers like a thunder-bolt rejects a withered dry tree.

NOTE
Atharvan`a Veda verses are to be sung using raised (udaatta) and lowered (unudaatta) tones, for which guidance of a teacher is necessary. The Mantras have rhythm as well.

Friday, November 16, 2007

#017 THE GOD WHO WON OTHERS' DICE AND FETCHED FOR US

BOOK 7, CHAPTER 10, VERSE 109 E, GAMBLERS' PRAYERS (5)

Sage : Badarayana (pr: Baadaraayan`a) - (another name Vyaasa).

Gods: : There seems to be a separate God for gambling with "Dice".

Procedure : There are seven verses from 109 A to 109 G. This is the fifth verse. All the verses are to be used in this procedure.

The dice are to be first soaked in curd and honey for three nights.
Then they are to be sanctified by recitiing the seven verses three times.

KAAND`A 7, ANUVAAKAM 10, SUUKTAM 109 E
Yee noo dyuvee dhanam idam cakaara,
Yoo akshaan`aan`am glahanam s`eeshan`am ca,
Sa noo deevoo havir idam jushaan`oo,
Gandharvee bhi hi sadhaamaadam madeeshee.GIST

The God who brought us riches and made us glorious (by defeating the wealth of the other competing gamblers),
The God who won others' dice and fetched them for us,
Let that God enjoy these sacrificial oblations.

We also relish the oblations along with the Gandharvas and become inebriated.

GLOSSARY
Gandharvas : Believed to be a class of celestial demy-Gods. Historians believe these to be a tribe in Kandahar (Afghanistan).

Saturday, November 10, 2007

#018 AFTER SEEING YOU AND MOON WE SHALL BECOME LORDS OF WEALTH

BOOK 7, CHAPTER 10, VERSES 109 F

Sage : Badarayana (pr: Baadaraayan`a) - (another name Vyaasa).

Gods: : There seems to be a separate God for gambling with "Dice".

Procedure : There are seven verses from 109 A to 109 G. This is the sixthh verse. All the verses are to be used in this procedure.

The dice are to be first soaked in curd and honey for three nights.
Then they are to be sanctified by recitiing the seven verses three times.

KAAND`A 7, ANUVAAKAM 10, SUUKTAM 109 F
Samvasava iti# noo naamadheeya#hm
Ugram pasya, raasht`ra bhritoo hya# kshaaha
Teebhyoo va Indavoo havisha vidheema
Vayam Sya#aama pata#yoo rayiin`aam.


#mark points: These are "stress" points. Vedic chants are sung using musical notes. The points where the tone reaches the zenith are "udaatta svaras" and the low tones are "unudaatta svaras". There is also rhythm to follow. These are to be learnt from competent teachers.

GIST
Oh Gandharvas! (a class of demy-Gods)- Because you are accomplished persons of wealth, you are called "Samvasus". (Vasu = rich; Sam = Prefix to indicate "very").
We are searching for you and the heavenly nymphs (apsaras) named "Ugram pasya, Raasht`ra bhrita". We are carrying for you and the Moon God, sacrificial oblations. After seeing you and the Moon, we shall become Lords of wealth.

GLOSSARY
Ra, Rai, Rayi: wealth.

Ugrampasya, Raasht`rabhrit : Here is a link which suggests that they may be Apsaras. Ref: Studies in Indian Culture by D.D. Kosambi, renowned historian.
http://66.102.9.104/search?q=cache:HAuXL-0ZjwsJ:www.vidyaonline.net/arvindgupta/mythandreality.pdf+%22ugrampasya%22&hl=en&ct=clnk&cd=2&gl=in

Apsaras : Heavenly nymphs in the court of the Chief of demy-Gods Indra. Top four: Uurvas`i, Rambha, Meenaka, Tiloottama.

Thursday, November 8, 2007

#019 I AM TOUCHING THE TAN COLORED DICE

Sage : Badarayana (pr: Baadaraayan`a) - (another name Vyaasa).

Gods: : There seems to be a separate God for gambling with "Dice".

Procedure : There are seven verses from 109 A to 109 G. This is the seventh verse. All are to be used in this procedure.

The dice are to be first soaked in curd and honey for three nights.
Then they are to be sanctified by recitiing the seven verses three times.

BOOK 7, CHAPTER 10, VERSE 110 G
Deevam yann#aatithoo huvee
br#ahmacaryam ya#duushima
Akshaan yad babhruu naa labhee
tee noo mridantvidr#is`ee.


# sign : Place where stress is to be given touching higher notes (udaatta svara). These verses are to be chanted using musical scales and tones. The s`riti (harmony) and laya (rhythm) are to be learnt through teacher.

GIST
Anxious of victory, I am inviting Gods for gaining wealth. I am adhering to celibasy. I am touching the deep tawn colored dice to serve them (Dice are also Gods). Let the Gods fetch us the fruits of victory in dice and make us comfortable.

GLOSSARY
Babhru : The word "Babhru" has several dictionary meanings. 1. Deep tawny brown color. 2. Bald headed through disease. 3. Man with tawny hair. 4. A person of Yadava clan (ref: S`isupaala Vatha). 5. God S`iva. 6. God Vishn`u.

Wednesday, November 7, 2007

#020 FASTEN THE BONE JOINTS WITH GRASS

BOOK 7, CHAPTER 10, VERSE 112 A AND B

SAGE : Brahma.
God : Apas (God of water, "Varuna")
Uses : 1. Treatment of all diseases. 2. Blessing bride and groom in weddings.
Procedure : 1. Water in a pot is to be sanctified by chanting the two verses.

2. The bone joints of the patients are to be fastened with strips of "Munja-darbha" grass. (For Munja-Darbha details, pl. see glosary below).

3. The joints are to be washed with the sacred water, using "Darbha" grass bunches as brushes, while chanting the mantras.

BRIDES AND BRIDE GROOMS
Clarified butter is to be dropped into the sacrificial fire chanting the verses. Spilling ghee and remants are to be sprinkled on the bride and bride groom.

The water in the pots is to be filled into the joined palms of the bride and groom.

KAAND`A 7, ANUVAAKAM 10
SUUKTAM 112 A

S`#umbhaani dyaava prithvii
ant#isumnee mah#ibratee
Aapaha sapta s#usruvur devii
st#aanoo muncan twam h#asaha.


#= stress points at a higher tone (udaatta)

GIST
The Heaven and Earth are bearing the ignorant humans, moving and static creatures and are performing sacred vows. The water by forming seven oceans (another form for the Mother Goddess) is flowing. Let the Earth and the Water relieve us from our sins.

VERSE 112 B
Muncant#u maa s`apathyaati
dat#hoo varun`yaa aduta
Ath#oo Yamasya shad`
v#is`aad vis`vasmaad deeva kilbishaat.GIST
1. Let the herbs relieve me from the wrath a Priest's curse.
2. Let me be relieved from the sins of repeated lying.
3. Let me be relieved from the nooses and lassos fastened at my feet by the God of the Death. (The God of Death uses a noose to carry away the lives of the dying persons).
4. Let me be relieved from all the sins committed by demy-Gods (deeva kilbishaat).

INTERPRETATION/COMMENT
We can see the simulated environment: Yama's noose and the darbha-grass strips tied to the patient's feet.

Glossary
Darbha : Botanical name: Desmostachya bipinnata (Linn.) Stapf. Family : Poaceae.
Photo you can see at: http://ayurvedicmedicinalplants.com/plants/2479.html

Yama : God of Death. Other names: 1. Dharma or Yama Dharma Raja 2. Kaala.

Dyava prithvii : Heaven and Earth.

#021 SPRINKLE POWDER OF TRISHTIKA AND GOATS' MILK ON LOVERS TO SEPARATE THEM

BOOK 7, CHAPTER 10, VERSE 113 A AND B

SAGEA sage of Bhrigu clan, presumably Paras`u Raama.

GODDESSTrisht`ika, (or Trishn`ika). A herb.

PURPOSE: Creating dissenssions between lovers.

PROCEDUREA herb called "Trisht`ika (also called Baan`aparn`i)" is powdered. The powder is mixed with red colored milk of goats. The mixture is sprinkled on the bed of the lovers who are to be separated, while chanting the verses.

KAAND`A 7, ANUVAAKAM 10,
VERSE 113 A

Trish#t`ika Trisht`ii vandanee
udaamuum ch#indike trisht`ie
yathee krita dvisht`aa
asoo amushm#ii seepyaavatee.


GIST
"Oh thirst generating Trisht`ikaa! Oh creeper named Vandanaa! Separate this woman from the man. Oh Trisht`ikaa! Ignite and enrage hatrd in this man!"

Trishn`aasi Trisht`ikaa vishaa
vi#shaatakya asi
Parivrittaa yatha S#asya
Vrishabha vas`eeva.


GIST
"Oh Trisht`ikaa! Your nature itself is 'generation of thirst and burning sensations'. You are poisonous. You are condemned and untouchable. Like a sterile cow(barren cow) you are avoidable".

GLOSSARY
Vas`aa : Has several meanings. 1. woman 2. wife 3. daughter 4. husband's siter 5. barren woman 6. cow 7. barren cow 8. female elephant.

NOTE
The mantras have to be pronounced using special musical notes, some at a high pitch called "udaatta" and some at a low pitch called "unudaatta". These are to be learnt from a competent Guru.

REMARKS
Some anxious husband/wife having a libertine/adultrous might have approached Priests for help.

Tuesday, November 6, 2007

#022 OH GHOST TAKE AWAY ALL YOUR LUSTROUS GLOW

BOOK 7, CHAPTER 10, VERSES 114 A, 114 B.

Sage : Bhargava (A sage of Bhrigu clan, presumably the sage Paras`urama.
Gods : Fire God (Agni), Moon (Sooma).

PURPOSE :
1. To wean away or destroy female ghosts and evil forces with the help of the Fire God.
2. To caste off anxieties and depressions teasing human minds.
3. To remove false accusations from others.
4. To cause torture of the torturers of the worshipper.

Procedure
1. The organs which are affected by the evil forces are to be touched and enchanted while reciting the mantra (holy verse).

2. If the aim is to overcome enemies, the verse is to be chanted while looking at the enemies who are intended targets.

3. If the object is to dispel depressions and anxieties, schizoid frights caused by evil forces, then -- clarified butter, dried herbs, and ground rice balls etc. are to be offered as oblations in the sacrificial fire.

KAAND`A 7, ANUVAAKAM 10, SUUKTAM 114
VERSE 7-10-114 A


Aa tee dadee vakshn`abhya
Aa tee aham hridayaad dadee
Aa tee mukhasya sankaas`aat
Sarvam tee varca aa dadee.


GIST
"Oh woman! (addressed to the ghost or the evil force) I am taking away all your lustrous glow --
from your face,
from your chest,
and from all your organs.

verse 7-10-114 B

Prastoo ya#ntee vyaa adhyaha
Praanudhaayaha Proo as`astayaha
Agnii ra#kshasvinii#rhantu
Somoo hantu durasyati.


Gist
Let all the depressions leave this person.
Let all the protective forces become favourable.
Let the Fire God destroy the evil forces (like Rakshasvini)
Let the Moon God destroy the doers of evils.

NOTEIt is a custom to chant these verses in a special singing style learnt from a competent teacher. I have marked some of the points with the sign '#'. There are special tone levels called "Udaatta" and "Anudaatta" (high and low pitches).

Monday, November 5, 2007

#023 OH MISFORTUNE I AM BINDING YOU WITH IRON THORNS SO THAT YOU CAN catch OUR ENEMIES

BOOK 7, CHAPTER 10, VERSES 115 : A TO D

The purpose of this verse set is to drive away misfortunes and attract auspicious Goddesses of Fortune.

In Hinduism, the Goddess of Fortune is Lakshmi. (In Latvia, North East Europe, the equivalent Goddess is "Lakme maate").

According to this Atharva Veda verse set, there are 101 Lakshmis. Of these some are auspicious and some others are baleful and baneful. These chants pray the Gods Savita (Sun God) and Jaata Veeda (Fire God) to drive away "evil Lakshmis" and send the "auspicious Lakshmi's". The presiding sages are Atharva and Angirasa..

KAAND`A 7, ANUVAKAM 10, SUUKTAM 115 VERSE 7-10-115 A
Pra prateetaha p"aapi Lakshmi nasyeetaha praamutaha
patayan mayeenaankeena d"visht`atee tva sajaamasi.


GIST
Oh misfortune! Go away from here. Do not show yourselves here. Get away even from far off countries. Oh Ill-luck! We are binding you with this iron thorn though you are at a far off place, for catching our enemies.

(Saying this chant, a crow's legs are to be tied with an iron thorn and a purood`aas`m (ground rice offered as oblation, often in a skull or a vessel).

VERSE 7-10-115 B
Yaa maa" Lakshmi patayaaluurnajusht`aa
abhicaskanda vandanee iva vrikshaa
anyatra asmat savitastaam itoo dhaaha
Hir"anyahastoo vasu noo raraan`aha.


GIST
The misfortune of collapsing is all pervading. The Goddess of misfortune dehydrated me like a Badanika creeper (a parasite creeper, may be like water lily) which spreads its tentacles all over the host tree. Oh all inspiring God! Take us away from that bedevilled place to elsewhere. Let the God holding gold in his hands (Hiranyahasta) give us riches.

VERSE 7-10-115 C
Eekaa s`atam Lakshmyoohi maryasya saakam
tanvaa jaanushoodhi jaataaha
taasam paapisht`haa niriitaha pra hi"inmaha
S`ivaaha asmaabhyaam Jaataveedoo niyachcha.


GIST
101 riches are born out of human body at the time of birth. Among them, we are hereby removing the baleful, baneful, sinful Goddesses. Oh Jaata Veeda (Fire God)! Gift us only the auspicious Goddesses.

VERSE 7-10-115 D
Eetaa eena vyaakaran`am khilee gaa nisht`hitaa iva
ramantaam pun`yaa Lakshmiiryaaha paapiist`haa a"niinas`am.

GIST
We are dividing these specific 101 riches into two classes.

Auspicious Goddesses. Just as cows stand all at one place, let all the auspicious Goddesses of luck live in me comfortably.

Let all the baleful, baneful, sinful Goddesses perish.

#024 TRANSFER FEVERS TO FROGS

BOOK 7, CHAPTER 16

The following two chants aim at treating fever using frogs (mand`uuka). The frogs are kept under the cot on which the patient lies down. Water enriched by chanting the two verses is sprinkled on the patient, so as to fall on the frogs beneath.

The idea is the fevers both "hot and cold" should get transferred from the patients to the frogs through the enchanted water.

VERSE 116 ( 7-10-116 )
GIST
I salute the hot fever which produces sweats and shivers. I salute the cold fever which breaks the past longings for desires.

VERSE 117 ( 7-10-117 )
GIST
Let all the fevers which (1) recur everyday (2) every two days (3) without any definite schedule, catch and pervade on the FROG.

KAAND`A 7, ANUVAAKAM 10, VERSE 116
Nam=oo ruuraayaa Cyavanaaya naadanaaya dhrusht`av=ee
Nam=aha s`iitaaya puurva k=aama-akritvanee.

KAAND`A 7, ANUVAAKAM 10, VERSE 117
Yoo a=nyeed yuru= bhyad yura bhyeeti imam
Mand`uuk=am abhiyeet avrataha.


The places marked with = have a stress at higher level (udaatta). The chants are to be sung by using special musical tones to be learnt from a competent teacher.

Thursday, February 15, 2007

025 Atharvana Veda Central Theme

025 Atharvana Veda, Introduction and Central Theme

atharvaNa vEda (also called atharva vEda) is the fourth of the Indian Sacred Books - The Vedas. Though the Vedas are four in number, initially there seemed to be only three: Rig Veda, Yajur Veda, and Sama Veda. Atharvana Veda was apparently added later.How did AtharvaNa vEda get its name?Atharva or atharvaNa is the name of a sage, who is believed to have originated the treatise.

SUBJECT MATTER:Charms to cure diseases.

Charms to chase away evil spirits occupying a sufferer's mind and body.

Charms to attract women.

Charms to prevent one's own woman(en) being attracted by others.

Charms to weaken enemies.

Charms to get protection from one's own enemies.

Charms to cleanse one's own sins.

AtharvaNa vEda is more akin to sub-vEdas like AyurvEda (traditional Indian medical science), dhanurvEda (archery), sthapatya vEda (architecture and sculpture), arthaSAstra (economics) etc.

Some scholars consider atharva vEda as non-Aryan. This idea needs proof.